Straight Sword Form

The jian (straight, or double edged sword), is a more delicate weapon compared to the dao (broadsword) or spear. It is associated with the Phoenix. The jian is the weapon of the scholar or gentleman. The practice of the sword develops precise movements, focused awareness and the ability to project one’s jing or intention to the blade of the sword. This form is characterized by light, spiraling movements that demonstrate the internal aspects of Chen Style Taijiquan.

Move list from Master Jan Silberstorff’s “Chen: Living Taijiquan in the Classical Style

chen shi tai ji dan jian


First Section

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Second Section

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Third Section

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Fourth Section

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Preparation Stance
Taiji-Sword Initial Stance
Turn towards the Sun with the Sword
The Immortal Showing the Way
Blue-green Dragon Shoots out of the water
Shielding the Knee with the Sword
Closing the Gate
Blue-green Dragon Shoots out of the water
Turning around and Split Downward with the Sword
Blue-green Dragon Turns Around
Diagonal Flying
Unfolding the Wings and Nodding with the Head
 


Parting the Grass and Searching for the Snake
The Golden Rooster Stands on One Leg
The Immortal Showing the Way
Protect and Gate
The Old Tree Winding Its Roots
The Hungry Tiger Bounces on his Prey
Blue-green Dragon Wags the Tail
Stepping Back with Arms Turned in
The Wild Horse Jumps Across the Creek
The White Snake Pushes out the Tongue
Black Dragon Wags the Tail
Zhongkui Holding the Sword
The Lohan Defeats the Dragon
The Black Bear Turns Around

 

The Swallow Picking in the Mud
The White Snake Pushes out the Tongue
Diagonal Flying
Eagle and Bear Fighting Each Other
The Swallow Picking in the Mud
Grabbing the Stars and Tossing Them Back
Drawing the Moon from the Botton of the Sea
The Immortal Showing the Way
The Phoenix Nods His Head
The Swallow Picking in the Mud
The White Snake Pushes out the Tongue

 

Diagonal Flying
Carrying a Thousand Pounds — left
Carrying a Thousand Pounds — right
The Swallow Picking in the Mud
White Ape Passing the Fruit
The Falling Blossom
Oblique Stabbing Upward and Down
Diagonal Flying
Nazha Stretches towards the Sea
The Giant Python Turns Around
Weituo Pounding the Mortar
Moving the Sword in Horizontal Circles ‘like a Millstone’
Closing Stance (The Taiji-Sword returns to its original position)

Yu bei shi
Tai ji jian chu shi
Chao yang jian
Xian ren zi lu
Qing long chu shui
Hu xi jian
Bi men shi
Qing long chu shui
Fan shen xia pi jian
Qing long zhuan shen
Xie fei shi
Zhan chi dian tou

 

Bo cao xun she
Jin ji du li
Xian ren zi lu
Gai lan shi
Gu shu pan gen
E hu pu shi
Qing long bai wei
Dao juan gong
Ye ma tian jian
Bai she tu xin
Wu long bai wei
Zhong kui zhang jian
Luo han xiang long
Hei xiong fan bei

 

Yan zi zhuo ni
Bai she tu xin
Xie fei shi
Ying xiong dou zhi
Yan zi zhou ni
Zhai xing huan dou
Hai di lao yue
Xian ren zi lu
Feng huan dian tou
Yan zi zhou ni
Bai she tu xin

 

Xie fei shi
Zuo tuo qian jin
You tuo qian jin
Yan zi zhuo ni
Bai yuan xian guo
Luo hua shi
Shang xia xie zi
Xie fei shi
Na zha tan hai
Guai mang fan shen
Wei tuo xian chu
Mo pan jian
Shou shi (tai ji jian huan guan)